สำนักงานอาคารอำนวยการ - Director zone

ลานกิจกรรม คนเมือง

สำนักวิชาศิลปกรรมศาสตร์ - Artistry zone

สำนักวิชาสังคมศาสตร์และการหาเพื่อน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และทั่วไป - General zone

บ้านศิลาณี

สำนักวิชาอักษรศาสตร์บทกลอน

สำนักวิชามนุษย์ศาสตร์ - Special zone (ห้ามรูปโป้)

สำนักวิชาภาษาและมนุษย์ - Netural zone (No Sex)

สำนักวิชาภาษาศาสตร์บอกเล่าเก้าสิบ เรื่องเสียว

ดูในรูปแบบกติ: จีโฟกาย.คอม