จีโฟกาย.คอม

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครเข้าเรียน
ค้นหา
     
ดู: 1380|ตอบกลับ: 16
ซ่อนแถบด้านข้าง

เครื่องสักการะบูชา (S-045)

  [คัดลอกลิงก์]
   ศาสตราจารย์เอื้ออาทร
อาจารย์พิเศษ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sand เมื่อ 2012-6-19 22:30

เครื่องสักการะบูชา (S-045)

                 
                 เครื่องสักการะเครื่องสักการะพระรัตนตรัยทั้งหลายได้เอามาบูชานั้น ล้วนแต่มีความหมายและแฝงไว้ซึ่งปรัชญา แต่ชาวพุทธอีกจำนวนมากไม่ทราบเลยว่า ทำไมจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ และมีไว้เพื่ออะไร จึงใคร่ขอมาเสนอแนะดังต่อไปนี้
                 ธูป สำหรับบูชาพระพุทธเจ้านิยมจุดครั้งละ ๓ ดอก หมายความว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น พระองค์มีคุณมากมายสุดที่จะพรรณนาได้ แต่เมื่อจะย่อลงให้น้อยที่สุดก็เหลือเพียง ๓ ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ธูปที่บูชาบนโต๊ะหมู่จึงหมายถึงพระคุณทั้ง ๓ ประการนี้บรรดากลิ่นหอมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก ส่วนใหญ่เป็นกลิ่นที่ยั่วยุกามารมณ์ให้กำเริบ กลิ่นธูปเป็นกลิ่นที่น่าอัศจรรย์ คือ เป็นกลิ่นหอมและกลิ่นอันสามารถทำจิตใจให้สงบได้ แต่กลิ่นของศีลนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เป็นกลิ่นที่ทวนลมและยกย่อง แม้พระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปนานกว่า ๒๕๐๐ปีเศษ กลิ่นแห่งศีลของพระองค์ก็ยังตรึงใจของเหล่าชาวพุทธอยู่ตลอดเวลา  
                 เทียน เทียนที่นิยมใช้จุดบูชานั้น มี ๒ เล่ม เป็นอย่างน้อยหมายความว่า บรรดาคำสอนที่เป็นอย่างน้อยหมายความว่า บรรดาคำสอนที่เป็น สัตถุศาสน์  คือ คำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อแยกประเภทออกแล้วมีอยู่ ๒ ประเภทออกแล้วมีอยู่ ๒ ประเภทด้วยกัน คือ  ๑.พระวินัย สำหรับฝึกหัดกาย วาจา ให้เรียบร้อย ๒. พระธรรม สำหรับฝึกใจให้สงบเพื่อจะได้พบความสุข ดังนั้นเทียน ๒ เล่ม จึงเป็นเครื่องหมายถึงพระธรรมวินัยหรือที่เราเข้าใจกันว่าศีลธรรมนั้นเอง จะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีล ๓๑๑ ก็ตาม ล้วนแต่อยู่ในความหมายนี้และอีกอย่าง เทียนนี้ท่านผู้รู้ได้เปรียบเหมือนมารดาและบิดาผู้ให้กำเนิดแก่บุตรธิดา เพราะเทียนนั้นเมื่อจุดแล้วให้แสงสว่างแก่ผู้จุด แต่เทียนนั้นค่อย ๆ  หมดไปเหมือนมารดาและบิดาผู้เลี้ยงบุตรธิดาให้เติบโต และให้ได้รับการศึกษาวิชาความรู้ต่างๆ  ส่วนสภาพ ร่างกายนั้นก็เหี่ยวแห้งลง ตามลำดับฉันใด เทียนที่จุดแล้วให้ความแสงสว่าง และตัวเองก็ค่อย ๆ หมดไปฉันนั้น
                พระธรรมไม่ว่าจะเป็นขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง หรือ ขั้นสูงสุด ก็รวมอยู่ในความหมายนี้เช่นกัน  ผู้ที่จุดเทียนในที่มืดไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม ย่อมจะทำที่นั้นให้สว่าง สามารถมองเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจน ฉันใด พระธรรมและพระวินัยของพระพุทธเจ้าฉันนั้น ผู้ใดทำให้เกิดมีขึ้นในใจฉันใด ก็จะเป็นแสงประทีปนำทางของผู้นั้นให้ได้พบความสว่างและความสงบ มีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างที่ไม่เคยมีปัญญาใดๆ ในโลกจะมาเทียบได้
                ดังนั้น การบูชาทุกครั้งจึงต้องจุดเทียนก่อนเสมอเพื่อแสดงให้เห็นว่าศีลทุกคนจะต้องรักษาเพื่อดัดกาย วาจาของตนให้ละเอียดประณีตขึ้น และธรรมทุกคนจะต้องประพฤติ เพื่อความอยู่เป็นสุขใจสังคมมนุษย์อย่างน้อยที่สุดต้องมีความรักความเอ็นดูความสงสาร และการไม่เบียดเบียนกันและกัน โลกจึงจะสงบสุข พบกัยสันติภาพ
ดอกไม้   การนำดอกไม้มาบูชานั้นมีความหมายว่า  อันธรรมดาว่าดอกไม้นานาพันธุ์ที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติ  ย่อมมีความสวยงามตามสมควรแก่สภาพของมัน  แต่พอบุคคลนำมากองไว้ปะปนกัน  โดยมิได้จัดให้มีระเบียบ  ย่อมไม่สวยงามไม่น่าดูไม่น่าชม  แต่ถ้านายมาลาการคือช่างดอกไม้  นำมาร้อยจัดสรรให้เป็นระเบียบเสียบไว้ในแจกัน  หรือใส่พานประดับแต่งให้มีระเบียบแล้ว  ย่อมจะแลดูสวยงาม  น่าดู  น่าชม  ข้อนี้ฉันใด  เหล่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์  คราวที่ท่านอยู่ครองฆราวาส  มีกิริยามารยาท  ทางกาย  วาจาและใจงามเหมาะสมตามควรแก่ตระกูลของตน  หยาบบ้าง  ประณีตบ้าง  ละเอียดบ้างอันไม่เท่ากัน  แบ่งชั้นวรรณะกันไปตามตระกูลวงศ์  มีอัธยาศัยต่าง ๆ  กันไป  เมื่อมีศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาบวชรวมกันอยู่  ถ้าไม่มีระเบียบข้อวัตรปฏิบัติให้เป็นอันเดียวกันก็ไม่ต่างอะไรกับดอกไม้ที่ นำมากองไว้  ไม่มีระเบียบ  ไม่น่า เลื่อมใส  ไม่น่าเคารพบูชาแก่ผู้ที่พบเห็น  ครั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเสมือนนายช่างดอกไม้ผู้ฉลาด  พระองค์ได้ทรงวางระเบียบปฏิบัติคือ  พระธรรมและพระวินัยไว้เป็นแบบแผนปฏิบัติ  จัดสรรพระสงฆ์สาวกเหล่านั้น ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบเดียวกัน จึงเกิดมีระเบียบเรียบร้อย น่าเคารพ  น่าเลื่อมใสศรัทธาแก่บรรดาผู้ที่ได้พบเห็นฉันนั้น
                 ดอกไม้ที่เลือกสรรมาบูชานั้น  ชาวพุทธส่วนมากนิยมนำดอกไม้ที่มีคุณลักษณะที่ดีงามมาบูชา  คือเป็นดอกไม้ที่กำลังแรกแย้ม  มีกลิ่นหอม  และมีสีสวยสด  ไม่นิยมนำดอกไม้เหี่ยวแห้งมาบูชาหรือดอกไม้  ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์  เช่นดอกไม้ที่ทำด้วยพลาสติกเป็นต้น  เพราะเชื่อกันว่าผู้บูชาด้วยดอกไม้ที่มีสีสวยมีกลิ่น หอม  และเป็นดอกไม้แรกแย้มแล้ว  เมื่อคราวจะได้อะไร  ก็จะได้แต่ของที่ใหม่สดเสมอ  ไม่เป็นมือสองรองจากใคร  ดุจตาชูชกผู้มีอายุแก่คราวปู่ได้นางอมิตตดา  ซึ่งเป็นสาวแรกรุ่นมาเป็นเมีย  ส่วนผู้ที่บูชาด้วยดอกไม้ ที่เหี่ยวแห้ง  เช่นดอกไม้ที่ทำด้วยสิ่งประดิษฐ์ด้วยพลาสติก  อาจมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอม  เข้าทำนองที่ว่า  สวยแต่รูปจูบไม่หอม  ผู้นั้นเวลาจะได้อะไรก็มักจะได้ของที่ไม่ดี  ไม่สวยเป็นที่พอใจ  ตัวอย่างนางอมิตตดาได้ ตาชูชก  ซึ่งแก่คราวปู่มาเป็นสามี
                 อย่างไรก็ตาม  การบูชาด้วยดอกไม้นั้นนิยมนำดอกบัวตูมมาถวายพระหรือบูชาพระ  เพราะลักษณะคล้ายรูปหัวใจ  มีความหมายว่า  ดอกบัวนั้น  มีถิ่นกำเนิดในเปลือกตมไม่สะอาดแต่พอพ้นน้ำแล้วบาน สะพรั่งสวยงามเปรียบได้กับพระสงฆ์สาวกที่ออกจากเปลือกตม  คือ  กิเลส เบ่งบานด้วยรสพระธรรม  ตัดความอาลัยคือ  กามคุณห้าได้แล้ว เป็นพระอริยบุคคล  (การบูชาด้วยดอกบัวนั้น  จะให้มีความหมายที่ถูกต้องแล้ว  ต้องบูชาให้ครบ  ๘  ดอก  ซึ่งหมายถึง  พระอริยบุคคล  ๘  จำพวก  มีพระโสดาบันเป็นต้น)
                 สรุปได้ความว่า  ธูป  ๓  ดอก  ที่จุดบูชานั้น  หมายถึงพระพุทธคุณทั้ง  ๓  ประการ  คือ
๑.   พระปัญญาคุณ   (ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครสอน)
๒.  พระบริสุทธิคุณ  (ความบริสุทธิ์หมดจดสิ้นราคะ  โทสะ  และโมหะ)
๓.  พระมหากรุณาธิคุณ  (มีเมตตาสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามความเป็นจริง)
                  เทียน  ๒  เล่ม  หมายถึงจุดเพื่อบูชาคุณของศีลและธรรม  ซึ่งเป็นคำสอนของพระบรมศาสดา  ที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยปัญญาของพระองค์เอง
๑.   เทียนเล่มซ้ายมือผู้จุด  หมายถึงพระวินัยคือศีลทั้งหมด
๒.  เทียนเล่มขวามือผู้จุด  หมายถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วทรงสั่งสอนหมู่มนุษย์และ เทวดาให้มีจิตใจอ่อนโยน
                  เวลา จุดเทียนต้องจุดเล่มซ้ายมือของเราก่อน  เพราะหมายถึง  ศีลซึ่งกำจัดกิเลสอย่างหยาบ  ปรกติเมื่อจะทำบุญใด ๆ  (ทำความดี)  ก็ตามจะต้องรับศีล
                  การจุดเทียนเล่มขวามือของเรานั้น  หมายถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียด  และรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมิให้ตกไปทางที่ชั่ว
                 ดอกไม้ที่นำมาบูชาพระบนโต๊ะหมู่นั้น  หมายถึงพระสงฆ์ที่ท่านออกจากบ้านเรือนมาบวชแล้วตั้งอยู่ในศีลธรรม  ทั้งที่เป็นพระอริยสงฆ์  และพระกัลยาณสมมติสงฆ์  เมื่อเราทราบความหมายดังนี้แล้ว  จึงควรที่เราทั้งหลายมาช่วยกันรักษาและกราบไหว้ให้ถูกต้อง  และสั่งสอนบุตรหลานทั้งหลายให้เขาเข้าใจในความหมายเหล่านี้  เมื่อเขาเข้าใจดีแล้ว  ก็จะได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบต่อไป

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? สมัครเข้าเรียน

x
ดูบันทึกคะแนน
   athit พลังน้ำใจ +14 Zenny ชอบคนโพส
   kalamardum พลังน้ำใจ +10 Zenny +20
   เค พลังน้ำใจ +30 Zenny +500
   Rolls-Royce พลังน้ำใจ +10 Zenny กระทู้นี้ยอดเยี่ยม!.

ลูกน้องหัวหน้าห้อง

โพสต์
502
พลังน้ำใจ
618
Zenny
6204
ออนไลน์
37 ชั่วโมง
โพสต์ 2011-11-13 18:43:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด
 นักศึกษาภาคพิเศษ (M.D.A)
ปริญญากิตติมศักดิ์
โพสต์ 2011-11-14 13:54:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

ด้วยความิยินดี  โพสต์ 2012-6-5 05:55
คิดถึงคนไกล นานนักรู้ไหมที่ไกลห่าง หัวใจดวงนี้ช่างอ้างว้าง รอคอยอย่า

มาเฟียคุมคณะ

อยากเต้น..ก็เต้น ซิค่ะ!!

โพสต์
5614
พลังน้ำใจ
60914
Zenny
233353
ออนไลน์
3272 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

โพสต์ 2012-4-20 14:49:14 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เป็นความรู้ล้วนๆเลยครับ ขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็น

ครับผม ประดับความรู้ครับ  โพสต์ 2012-4-20 23:40

หัวหน้าห้อง

โพสต์
2061
พลังน้ำใจ
2531
Zenny
60741
ออนไลน์
367 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22

โพสต์ 2012-6-5 08:13:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็น

ด้วยความยินดี  โพสต์ 2012-6-5 17:47

มาเฟียคุมคณะ

อยากเต้น..ก็เต้น ซิค่ะ!!

โพสต์
5614
พลังน้ำใจ
60914
Zenny
233353
ออนไลน์
3272 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

โพสต์ 2012-7-31 14:58:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ส่วนมากธูป 3 ดอกตลอดอ่ะผม... หุหุ

แสดงความคิดเห็น

ครับผม  โพสต์ 2012-7-31 19:39

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
7558
พลังน้ำใจ
37241
Zenny
208949
ออนไลน์
35939 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

โพสต์ 2012-7-31 19:26:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ชีวิตมีขึ้นลง      อีกหน่อยปลงดับสังขาร ความสุขในวันวาน    อีกไม่นานก็จางไป วันก่อนเคยสนุก      วันนี้ทุกข์กลับพลักไส เพื่อนฝูงเคยอำไพ    บัดนี้ไร้แม้คนมอง

หัวหน้าห้อง

โพสต์
595
พลังน้ำใจ
2493
Zenny
2103
ออนไลน์
606 ชั่วโมง
โพสต์ 2012-11-1 08:37:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด

มาเฟียคุมคณะ

อยากเต้น..ก็เต้น ซิค่ะ!!

โพสต์
5614
พลังน้ำใจ
60914
Zenny
233353
ออนไลน์
3272 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

โพสต์ 2012-11-2 21:16:14 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอเอาไปตอบในกิจกรรมหน่อยนะครับ... ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

ได้เลยครับ  โพสต์ 2012-11-2 22:01

มาเฟียคุมคณะ

อยากเต้น..ก็เต้น ซิค่ะ!!

โพสต์
5614
พลังน้ำใจ
60914
Zenny
233353
ออนไลน์
3272 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

โพสต์ 2012-11-14 22:23:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ประธานนักศึกษา

โพสต์
1181
พลังน้ำใจ
4958
Zenny
29059
ออนไลน์
1669 ชั่วโมง

Medal No.16

โพสต์ 2012-11-19 22:03:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ ได้อะไรเสริมความรู้รอบตัว เยอะเลยครับ

แสดงความคิดเห็น

ครับผม  โพสต์ 2012-11-20 00:40
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500 เน้นพิเศษ

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
1733
พลังน้ำใจ
11210
Zenny
104884
ออนไลน์
280 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25

โพสต์ 2012-12-24 14:36:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เครื่องสักการะบูชาประกอบด้วยหลายอย่าง  ที่รู้จักกันทั่ว ๆ ไปก็ดอกไม้ธูปเทียน เป็นหลัก

แสดงความคิดเห็น

ใช่แล้วครับ แต่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นครับ  โพสต์ 2012-12-24 15:12
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500 ให้ ๑

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
1733
พลังน้ำใจ
11210
Zenny
104884
ออนไลน์
280 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25

โพสต์ 2012-12-24 15:57:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย athit เมื่อ 2012-12-24 14:36
เครื่องสักการะบูชาประกอบด้วยหลายอย่าง  ที่รู้จักกัน ...

เรื่องความหมายที่ผมไม่ลงเพิ่มเพราะว่ารายละเอียดที่ลงมันดีอยู่แล้วครับ

มาเฟียคุมคณะ

โพสต์
11207
พลังน้ำใจ
90820
Zenny
282239
ออนไลน์
9709 ชั่วโมง
โพสต์ 2015-3-13 11:44:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
1006
พลังน้ำใจ
11137
Zenny
4052
ออนไลน์
5195 ชั่วโมง
โพสต์ 2015-5-31 21:48:10 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ  สาธุ  สาธุ   ขอบคุณครับ

ประธานนักศึกษา

โพสต์
876
พลังน้ำใจ
4355
Zenny
3159
ออนไลน์
189 ชั่วโมง
โพสต์ 2019-11-30 19:56:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครเข้าเรียน

รายละเอียดเครดิต

A Touch of Friendship: สังคมจะน่าอยู่ เมื่อมีผู้ให้แบ่งปัน ฝากไวเป็นข้อคิดด้วยนะคะชาวจีโฟกายทุกท่าน
!!!!!โปรดหยุด!!!!! : พฤติกรรมการโพสมั่วๆ / โพสแต่อีโมโดยไม่มีข้อความประกอบการโพส / โพสลากอักษรยาว เช่น ครับบบบบบบบบ, ชอบบบบบบบบ, thxxxxxxxx, และอื่นๆที่ดูแล้วน่ารำคาญสายตา เพราะถ้าท่านไม่หยุดทีมงานจะหยุดท่านเอง
ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านโปรดโพสตอบอย่างอื่นนอกเหนือจากคำว่า ขอบคุณ, thanks, thank you, หรืออื่นๆที่สื่อความหมายว่าขอบคุณเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะ เพื่อสื่อถึงความจริงใจในการโพสตอบกระทู้ และไม่ดูเป็นโพสขยะ
กระทู้ไหนที่ไม่ใช่กระทู้ในลักษณะที่ต้องโพสตอบโดยใช้คำว่าขอบคุณ เช่นกระทู้โพล, กระทู้ถามความเห็น, หรืออื่นๆที่ทีมงานอ่านแล้วเข้าข่ายว่า โพสขอบคุณไร้สาระ ทีมงานขอดำเนินการตัดคะแนน และ/หรือให้ใบเตือนสมาชิกที่โพสขอบคุณทันทีที่เจอนะคะ

รูปแบบข้อความล้วน|โทรศัพท์มือถือ|ติดต่อลงโฆษณา|จีโฟกายดอทคอม


ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บจีโฟกายดอทคอมนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ หากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และศิลธรรม ไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ ท่านสามารถแจ้งลบข้อความได้ที่ Link “แจ้งลบโพสนี้” ที่มีอยู่ใต้ข้อความทุกข้อความ หรือ ลืมพาสเวิดล๊อกอิน/ลืมชื่อที่ใช้สมัคร หรือข้อสงสัยใดๆแจ้งมาที่ G4GuysTeam[at]yahoo.com ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง หากจะทำการคัดลอก/เผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูลก่อนนะคะ หรือลงที่มาไว้ด้วยค่ะ

©ขอสงวนสิทธิ์คอนเซ็ปต์,คำอธิบาย,หัวข้อ/หมวดหมู่เว็บ ห้ามลอกเลียนแบบ คิดเอาเองนะคะอย่าเอาแต่ลอก

GMT+7, 2020-6-1 22:21 , Processed in 0.166963 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.31

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้