จีโฟกาย.คอม

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครเข้าเรียน
ค้นหา
     
ดู: 159|ตอบกลับ: 2
ซ่อนแถบด้านข้าง

พระสาวกผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ

[คัดลอกลิงก์]

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
457
พลังน้ำใจ
23610
Zenny
18285
ออนไลน์
1115 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22

"
พระอัญญาโกณฑัญญะ
เป็นเอตทัคคะของบรรดาภิกษุสาวกผู้อาวุโส (รู้ราตรีนาน)

“พระสารีบุตร เป็นเอตทัคคะในบรรดาภิกษุสาวกผู้มีปัญญาใหญ่

“พระมหาโมคคัลลานะ เป็นเอตทัคคะในบรรดาผู้มีฤทธิ์

“พระมหากัสสปะ เป็นเอตทัคคะในบรรดาผู้ทรงธุดงค์

“พระอนุรุทธะ เป็นเอตทัคคะในบรรดาผู้มีทิพยจักษุ

“พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร เป็นเอตทัคคะในบรรดาผู้เกิดในตระกูลสูง

“พระลกุณฏก ภัททิยะ เป็นเลิศในบรรดาผู้มีเสียงไพเราะ

“พระปิณโฑล ภารทวาชะ เป็นเลศในทางบันลือสีหนาท

“พระปุณณมันตานีบุตร เป็นเลิศในบรรดาพระธรรมกถึก

“พระมหากัจจานะ เป็นเลิศในบรรดาผู้จำแนกอรรถแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดาร

“พระจุลลปันถกะ เป็นเลิศในบรรดาผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ  และผู้ฉลาดในวัฒนาการทางจิตใจ

“พระมหาปันถกะ เป็นเลิศในบรรดาผู้ฉลาดในวิวัฒนาการทางปัญญา

“พระสุภูติ เป็นเลิศในบรรดาผู้มีปกติอยู่ด้วยไม่มีกิเลส  และผู้เป็นทักขิไณยบุคคล

“พระเรวต ขทิรวนิยะ เป็นเลิศในบรรดาผู้อยู่ป่าเป็นวัตร

“พระกังขาเรวตะ เป็นเลิศในบรรดาผู้ยินดีในฌาน

“พระโสณโกฬิวิสะ เป็นเลิศในบรรดาผู้ปรารภความเพียร

“พระโสณกุฎิกัณณะ เป็นเลิศในบรรดาผู้มีถ้อยคำไพเราะ

“พระสีวลี เป็นเลิศในบรรดาผู้มีลาภมาก

“พระวักกลิ เป็นเลิศในบรรดาผู้พ้นกิเลสได้ด้วยศรัทธา

“พระราหุล เป็นเลิศในบรรดาผู้ใคร่ต่อการศึกษา

“พระรัฐปาละ เป็นเลิศในบรรดาผู้บวชด้วยศรัทธา

“พระกุณฑธานะ เป็นเลิศในบรรดาผู้ได้สลากอันดับหนึ่ง

“พระวังคีสะ เป็นเลิศในบรรดาผู้มีปฏิภาณ

“พระอุปเสน วังคันตบุตร เป็นเลิศในบรรดาผู้เป็นที่น่าเลื่อมใสรอบด้าน

“พระทัพพมัลลบุตร เป็นเลิศในบรรดาผู้จัดแจงเสนาสนะ

“พระปิลินทวัจฉะ เป็นเลิศในบรรดาผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย

“พระพาหิยะ ทารุจีริยะ เป็นเลิศในบรรดาผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน

“พระกุมารกัสสปะ เป็นเลิศในบรรดาผู้แสดงธรรมได้วิจิตร

“พระมหาโกฏฐิตะ เป็นเลิศในบรรดาผู้บรรลุปฏิสัมภิทา

“พระอานนท์ เป็นเลิศในบรรดาผู้เป็นพหูสูต ผู้มีสติ ผู้มีคติ  ผู้มีความเพียร ผู้เป็นอุปัฏฐาก

“พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นเลิศในบรรดาผู้มีบริษัทมาก

“พระกาฬุทายี เป็นเลิศในบรรดาผู้ทำให้สกุลเลื่อมใส

“พระพักกุละ เป็นเลิศในบรรดาผู้มีอาพาธน้อย

“พระโสภิตะ เป็นเลิศในบรรดาผู้ระลึกชาติก่อนได้

“พระอุบาลี เป็นเลิศในบรรดาผู้ทรงพระวินัย

“พระนันทนะ เป็นเลิศในบรรดาผู้สั่งสอนนางภิกษุณี

“พระนันทะ เป็นเลิศในบรรดาผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย

“พระมหากัปปินะ เป็นเลิศในบรรดาผู้สั่งสอนภิกษุ

“พระสาคต เป็นเลิศในบรรดาผู้ฉลาดในเตโชธาตุ

“พระราธะ เป็นเลิศในบรรดาผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง

“พระโมฆราชะ เป็นเลิศในบรรดาผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

“พระมหาปชาบดี โคตมี เป็นเลิศกว่าภิกษุณีผู้อาวุโส

“พระนางเขมาภิกษุณี เป็นเลิศในบรรดาผู้มีปัญญา

“พระอุบลวัณณาเถรี เป็นเลิศในบรรดาผู้มีฤทธิ์

“พระปฏาจาราภิกษุณี เป็นเลิศในบรรดาผู้ทรงวินัย

“พระธัมมทินนา เป็นเลิศในบรรดาพระธรรมกถึก

“พระนันทาภิกษุณี เป็นเลิศในบรรดาผู้ยินดีในฌาน

“พระโสณาภิกษุณี เป็นเลิศในบรรดาผู้ปรารภความเพียร

“พระสกุลาภิกษุณี เป็นเลิศในบรรดาผู้มีทิพยจักษุ

“พระภัททากปิลานี เป็นเลิศในบรรดาผู้ระลึกชาติก่อนได้

“พระภัททา กุณฑลเกสา เป็นเลิศในบรรดาผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน

“พระภัททา กัจจานา เป็นเลิศในผู้บรรดาได้บรรลุอภิญญาใหญ่

“พระกีสาโคตมี เป็นเลิศในบรรดาผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

“พระสคาลมาตา เป็นเลิศในบรรดาพ้นกิเลสได้ด้วยศรัทธา

“พ่อค้าชื่อตปุสสะและภัลลิกะ เป็นเลิศกว่าอุบาสก อุบาสิกา  ผู้ถึงสรณะก่อน

“สุทัตตอนาถปิณฑิกคฤหบดี เป็นเลิศในบรรดาผู้ถวายทาน

“จิตต คฤหบดีชาวเมืองมัจฉิกะสัณฑะ เป็นเลิศในบรรดาผู้เป็นธรรมกถึก

“หัตถก อุบาสกชาวเมืองอาฬวี เป็นเลิศในบรรดาผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยปัจจัย  ๔

“เจ้ามหานามศากยะ เป็นเลิศในบรรดาผู้ถวายรสอันประณีต

“อุคคะ คฤหบดีชาวเมืองเวสาลี เป็นเลิศในบรรดาผู้ถวายโภชนะเป็นที่ชอบใจ

“อุคคะคฤหบดี เป็นเลิศในบรรดาผู้อุปัฏฐากสงฆ์

“สุรัมพัฏฐะ เศรษฐีบุตร เป็นเลิศในบรรดาผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น

“หมอชีวกโกมารภัจจ เป็นเลิศในบรรดาผู้คนเลื่อมใสแล้ว

“นกุลปิตาคฤหบดี เป็นเลิศในบรรดาผู้คุ้นเคย

“นางสุชาดา ธิดาของเสนานีกุฎมพี เป็นเลิศในบรรดาผู้ถึงสรณะก่อน

“นางวิสาขา บิดามารดา เป็นเลิศในบรรดาผู้ถวายทาน

“นางชุชชุตรา เป็นเลิศในบรรดาผู้เป็นพหูสูต

“นางสามาวดี เป็นเลิศในบรรดาผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา

“นางอุตตรา นันทมาดา เป็นเลิศในบรรดาผู้ยินดีในฌาน

“นางสุปปวาสา โกลยธีตา เป็นเลิศในบรรดาผู้ถวายรสอันประณีต

“นางสุปปิยา อุบาสิกา เป็นเลิศในบรรดาผู้อุปัฏฐากคนป่วย

“นางกาติยานี เป็นเลิศในบรรดาผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น

“นางนกุลมาตา คฤหปตานี เป็นเลิศในบรรดาผู้คุ้นเคย

“นางกาสี อุบาสิกาชาวกุรรฆระ เป็นเลิศในบรรดาผู้เลื่อมใสเพราะได้ยินได้ฟังตามคนอื่น.....”


ชีวิตคนโสด ที่อยากมีคู่เชย

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
1006
พลังน้ำใจ
11137
Zenny
4052
ออนไลน์
5195 ชั่วโมง
โพสต์ 2019-5-26 05:00:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

หัวหน้าห้อง

โพสต์
208
พลังน้ำใจ
1372
Zenny
838
ออนไลน์
88 ชั่วโมง
โพสต์ 2019-10-27 11:38:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แต่ละคน...ขอบคุณคับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครเข้าเรียน

รายละเอียดเครดิต

A Touch of Friendship: สังคมจะน่าอยู่ เมื่อมีผู้ให้แบ่งปัน ฝากไวเป็นข้อคิดด้วยนะคะชาวจีโฟกายทุกท่าน
!!!!!โปรดหยุด!!!!! : พฤติกรรมการโพสมั่วๆ / โพสแต่อีโมโดยไม่มีข้อความประกอบการโพส / โพสลากอักษรยาว เช่น ครับบบบบบบบบ, ชอบบบบบบบบ, thxxxxxxxx, และอื่นๆที่ดูแล้วน่ารำคาญสายตา เพราะถ้าท่านไม่หยุดทีมงานจะหยุดท่านเอง
ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านโปรดโพสตอบอย่างอื่นนอกเหนือจากคำว่า ขอบคุณ, thanks, thank you, หรืออื่นๆที่สื่อความหมายว่าขอบคุณเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะ เพื่อสื่อถึงความจริงใจในการโพสตอบกระทู้ และไม่ดูเป็นโพสขยะ
กระทู้ไหนที่ไม่ใช่กระทู้ในลักษณะที่ต้องโพสตอบโดยใช้คำว่าขอบคุณ เช่นกระทู้โพล, กระทู้ถามความเห็น, หรืออื่นๆที่ทีมงานอ่านแล้วเข้าข่ายว่า โพสขอบคุณไร้สาระ ทีมงานขอดำเนินการตัดคะแนน และ/หรือให้ใบเตือนสมาชิกที่โพสขอบคุณทันทีที่เจอนะคะ

รูปแบบข้อความล้วน|โทรศัพท์มือถือ|ติดต่อลงโฆษณา|จีโฟกายดอทคอม


ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บจีโฟกายดอทคอมนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ หากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และศิลธรรม ไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ ท่านสามารถแจ้งลบข้อความได้ที่ Link “แจ้งลบโพสนี้” ที่มีอยู่ใต้ข้อความทุกข้อความ หรือ ลืมพาสเวิดล๊อกอิน/ลืมชื่อที่ใช้สมัคร หรือข้อสงสัยใดๆแจ้งมาที่ G4GuysTeam[at]yahoo.com ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง หากจะทำการคัดลอก/เผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูลก่อนนะคะ หรือลงที่มาไว้ด้วยค่ะ

©ขอสงวนสิทธิ์คอนเซ็ปต์,คำอธิบาย,หัวข้อ/หมวดหมู่เว็บ ห้ามลอกเลียนแบบ คิดเอาเองนะคะอย่าเอาแต่ลอก

GMT+7, 2020-6-1 22:08 , Processed in 0.248508 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.31

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้